Wykaz artykułów

2018

 • Rafał Chybiński „Ustawa o działaniach antyterrorystycznych – czy rzeczywiście dla zwiększenia bezpieczeństwa obywateli?” Fons nr  2/2018
 • Monika Iwaniec „Wybór sposobu realizacji celów gospodarczych przedsiębiorców w kontekście wprowadzania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania”
 • Paweł Chmielnicki, Elżbieta Inglot-Brzęk, „Defence against Economic Dominance as the Purpose of Legal Regulations: Research Findings” Fons nr  2/2018
 • Rafał Chybiński „Odkodowanie rzeczywistego celu ustawodawcy w ustawie z dnia10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
 • Bartłomiej Hirth Analiza przyczyn i skutków nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 11 września 2015 roku Fons nr  1/2018
 • Piotr Feczko Relacja pomiędzy innowacyjnością przedsiębiorstw regionu a działaniami władz publicznych względem gospodarki – w świetle wyników badań ankietowych w Małopolsce Fons nr  1/2018
 • Dawid Chaba „Koncepcja osiągnięcia efektywnego naboru pracowników samorządowych intencją zmian ustawowych Przegląd Prawa Publicznego” nr 7-8/2018
 • Leszek Bielecki „Prawo a nieformalne reguły rywalizacji o władzę na przykładzie próby przesilenia politycznego w dniu 16 grudnia 2016 r.” Polsce Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2018
 • Dobrochna Minich „Veto players jako koncepcja rywalizacji o władzę pomiędzy organami władzy państwowej” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2018
 • Magdalena Gurdek “Informal rules of competition for power applied by self-government employees in local election”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2018
 • Justyna Burek – Wawrzyniak „Śluby, rozwody, separacja i związki partnerskie czyli studium przypadku o tym jak prawo stara się nadążać za normami społecznymi i rzeczywistością” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2018
 • Anna Szyszka, Jarosław Czerkawski „Wpływ obowiązku zachowania postu w Wielki Piątek i Środę Popielcową na sytuację prawną jednostki” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2018
 • Katarzyna Grotkowska „Uzależnienia. Wokół pojęć „używanie” i „nadużywanie” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2018
 • Zofia Jachimowicz „Przedawnienie wierzytelności, a społeczne przeświadczenie o konieczności ponoszenia konsekwencji swoich działań” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2018
 • Rafał Chybiński „Społeczna rola banków komercyjnych – obowiązek czy dobra wola?” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2018
 • Marian Andrzej Liwo „Reguła władczości podmiotów nawiązujących stosunki pracy i stosunki służbowe nad stronami tych stosunków oraz jej ograniczenie i konsekwencje” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2018
 • Olgierd Kucharski „Dysfunkcjonalność rozwiązań prawnych dotyczących nabycia uprawnień do emerytury pomostowej przez pracownika. Wybrane zagadnienia” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2018
 • Hanna Nowak „Wpływ czynników pozaprawnych na prawo zagospodarowania przestrzeni” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2018
 • Agnieszka Kaczmarek Wioletta Kudela „Analiza i skutki ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. ››program  Rodzina 500 plus‹‹” Przegląd Prawa Publicznego nr 6/2018
 • Monika Iwaniec „››Kreowanie‹‹ wyników przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych a inwestycje niefinansowe” Przegląd Prawa Publicznego nr 6/2018
 • Justyna Jasińska „Mediacja w rozumieniu regulacji art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. – przywilej skutkujący odciążeniem sądów, czy wadliwie  skonstruowany obowiązek poprzedzający proces cywilny?” Przegląd Prawa Publicznego nr 6/2018
 • Monika Krakowiak-Drzewiecka, Agnieszka Kristof, Monika Kamińska „Ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta– założenia a rzeczywistość” Przegląd Prawa Publicznego nr 6/2018
 • Katarzyna Grotkowska „Zaostrzone reguły gry. Sytuacja rodzin osób uzależnionych od hazardu” Przegląd Prawa Publicznego nr 5/2018
 • Karolina Radlak „Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw obywatela a obowiązek szczepień w świetle projektu ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw” Przegląd Prawa Publicznego nr 5/2018
 • Bogusław Przywora „Problem konstytucyjności zmian wprowadzonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2018 r.” Przegląd Prawa Publicznego nr 5/2018
 • Izabela Jankowska – Prochot „Analiza prawna przepisów dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności faktur oraz skutki znowelizowanych regulacji karnoprawnych w tym zakresie” Przegląd Prawa Publicznego nr 4/2018
 • Maciej Borski „Czy zmiany w ustawie o pomocy społecznej wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu ››Za życiem‹‹ (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1292) realizują założenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ››Za życiem‹‹?” Przegląd Prawa Publicznego nr 3/2018

2017

 • Dr Anna Kociołek-Pęksa, dr Władysław Pęksa Sankcja prawna a norma prawna „Sankcje prawne. Nowe otwarcie”, numer specjalny Przeglądu Prawa Publicznego (1/2017),
 • Mgr Katarzyna Grotkowska, Dr Jarosław Niesiołowski Sankcje prawne jako źródło bodźców oddziałujących na proces decyzyjny człowieka„Sankcje prawne. Nowe otwarcie”, numer specjalny Przeglądu Prawa Publicznego (1/2017) ,
 • Prof. dr hab. Jerzy Menkes dr Marcin Menkes Sankcje w prawie międzynarodowym – wybrane zagadnienia prawa i doktryny„Sankcje prawne. Nowe otwarcie”, numer specjalny Przeglądu Prawa Publicznego (1/2017) ,
 • Dr hab. Wojciech Dadak, prof. UJ Sankcje pozytywne w prawie karnym. Rzeczywistość czy wyobrażenie. „Sankcje prawne. Nowe otwarcie”, numer specjalny Przeglądu Prawa Publicznego (1/2017) ,
 • Dr Ewelina Żelasko-Makowska Sankcje administracyjne„Sankcje prawne. Nowe otwarcie”, numer specjalny Przeglądu Prawa Publicznego (1/2017) ,
 • Dr Robert Frey Sankcje w prawie pracy„Sankcje prawne. Nowe otwarcie”, numer specjalny Przeglądu Prawa Publicznego (1/2017) ,
 • Mgr Joanna Niedojadło Pojęcie ulgi podatkowej jako sankcji pozytywnej„Sankcje prawne. Nowe otwarcie”, numer specjalny Przeglądu Prawa Publicznego (1/2017) ,
 • Dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. UMCS  Sankcje pozytywne jako motywy postępowania zgodnego z prawem na przykładzie rozwiązań ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych„Sankcje prawne. Nowe otwarcie”, numer specjalny Przeglądu Prawa Publicznego (1/2017) ,
 • Prof. SGH dr hab. Sylwia Morawska, dr Przemysław Banasik Sankcje w prawie gospodarczym na przykładzie negatywnych i pozytywnych sankcji w prawie upadłościowym„Sankcje prawne. Nowe otwarcie”, numer specjalny Przeglądu Prawa Publicznego (1/2017) ,
 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik O celowości nowego spojrzenia na istotę sankcji„Sankcje prawne. Nowe otwarcie”, numer specjalny Przeglądu Prawa Publicznego (1/2017) ,
 • Dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji „Sankcje prawne. Nowe otwarcie”, numer specjalny Przeglądu Prawa Publicznego (1/2017) ,
 • Konrad Paśko „Analiza zasadności założeń ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – obniżenie wieku emerytalnego” Fons nr 3-4/2017
 • Adrian Batkowski „Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw” Fons nr 3-4/2017
 • Piotr Ruczkowski „Działalność prawotwórcza starosty oraz zarządu województwa w systemie źródeł prawa – wybrane aspekty” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2018
 • Tadeusz Biernat  „W poszukiwaniu adekwatnego modelu analizy tworzenia prawa” Przegląd Prawa Publicznego nr 9/2017
 • Jerzy Paśnik  „Instytucje prawne i instytucjonalizm– zagadnienia wybrane” Przegląd Prawa Publicznego nr 9/2017
 • Marian Andrzej Liwo „Realizacja celów partykularnych w prawie pracy poprzez nadzór i kontrolę” Przegląd Prawa Publicznego nr 9/2017
 • Joanna Podczaszy „Konieczność prawnego regulowania niewypłacalności konsumentów dla podtrzymania istniejącego porządku społecznego” Przegląd Prawa Publicznego nr 9/2017
 • Grzegorz Maroń “Secular aims of public authorities in the appeal to God on the example of ceremonial deism. A study of the U.S. case law” Przegląd Prawa Publicznego nr 9/2017
 • Dobrochna Minich „Polityczny kontekst orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Grzegorz Krawiec „Family mainstreaming a gender mainstreaming – wybrane aspekty prawne” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Marek Woch „Polityka a służba zdrowia w Polsce” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Leszek Bielecki „Ustrojowe prawo administracyjne (podatkowe) dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej jako przykład wpływu ideologii politycznej na kształt prawa” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Jarosław Czerw „Wpływ presji politycznej na zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w VII kadencji Sejmu RP na przykładzie ustawy wprowadzającej rady seniorów” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Katarzyna Grotkowska „Polityczne uwikłanie reklamy napojów alkoholowych„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Aleksander Słysz „Moralność a kształtowanie przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkami dochodowymi i podatkiem od towarów i usług„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Piotr Ruczkowski „Aksjologia tworzenia i stosowania administracyjnego prawa rzeczowego„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Grzegorz Maroń „The influence of religious ideology over the legislation practice of local self-government authorities on the example of the establishment of saint patrons in cities (communities), counties and voivodeships„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Piotr Feczko „Weakening of the position of the state and roles of interest groups in the social-economic life according to modern governance and institutional economics„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Aleksandra A. Kozioł „Wniosek (projekt) Rozporządzenie Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie rejestrowanych związków partnerskich„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Michał Kasiński „Mit lokalnego przywództwa jako narzędzie presji politycznej na zmiany modelu prawnego władzy lokalnej„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Maciej Borski „Powszechne głosowanie korespondencyjne remedium na niską frekwencję wyborczą? „ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Magdalena Gurdek „It always cuts both ways, that is a few remarks – in the context of article 67 paragraph 3 of the act on local referendum – about the side effects of regulations introduced under the influence of political pressure„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Tomasz Moll „Ustawa o związkach metropolitalnych – rozwiązanie słuszne czy kompromisowe? „ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Katarzyna Płonka-Bielenin „Instytucja zarządzania kryzysowego w Polsce – założenia i rzeczywistość” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Olgierd Kucharski „Nakazy płacowe inspektora pracy – geneza i skutki Przegląd Prawa Publicznego” nr 7-8/2017
 • Anna Wójtowicz-Dawid „Podwykonawstwo w robotach budowlanych – potrzeba zmiany prawa zamówień publicznych czy zmiana potrzeb? „ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Anna Kalisz „Mediacja jako instrument realizacji celów partykularnych i uzupełnienie wymiaru sprawiedliwości„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2017
 • Magdalena Gurdek, Sławomir Gurdek „Aktorzy kompletu normatywnego określonego ustawą o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych i ich cele działania” Przegląd Prawa Publicznego nr 2/2017,
 • Agnieszka Bednarczyk-Płachta „Zysk założyciela szkoły wyższej niepublicznej jako inwestora w odniesieniu do zmian w prawie o szkolnictwie wyższym” Przegląd Prawa Publicznego nr 3/2017,
 • Jakub Sukiennik „Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, prawa i ekonomii” Przegląd Prawa Publicznego nr 4/2017,
 • Monika Iwaniec  „Społeczno-gospodarcze determinanty ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw” Przegląd Prawa Publicznego nr 5/2017,
 • Sylwia Banaś „Analiza ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U. 2014 poz. 1138) Przegląd Prawa Publicznego nr 6/2017, s. 10-33,
 • Bogusław Przywora „Problematyka zgodności z Konstytucją RP mechanizmu korekcyjno – wyrównawczego w samorządzie terytorialnym w odniesieniu do województw” Przegląd Prawa Publicznego nr 6/2017
 • Marcin Duduś, „Szkody łowieckie w świetle ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie” Fons nr 2/2017
 • Anna Igielska, „Przyczyny uchwalenia ustawy o Agencji Mienia Wojskowego z dnia 10 lipca 2015 r. i jej skutki” Fons nr 2/2017
 • Patrycja Sołtysiak, „Geneza i ewolucja prawnej regulacji instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce” Fons nr 2/2017
 • Piotr Feczko, „Transformacje administrowania publicznego w Chinach a koncepcje współczesnego governance” Fons nr 2/2017

2016

 • Dominika Łazarz „Złowrogi cień GMO. Geneza ustawy z dnia 13 lipca 2012 roku o zmianie ustawy o paszach” Przegląd Prawa Publicznego nr 3/2016,
 • Michał Kania „Geneza ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych” Przegląd Prawa Publicznego nr 2/2016,
 • Dariusz Mocała „Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przyczyny uchwalenia i skutki działania” Fons nr 3-4/2016,
 • Anna Kociołek-Pęksa prof. dr hab. Jerzy Menkes „Z zagadnień legitymacji i legalności prawa w krajowym, międzynarodowym oraz europejskim porządkach prawnych„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Marian Liwo „Wpływ podmiotów właściwych w sprawach pracy na pracodawcę  w zakresie realizacji interesów zbiorowych„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Lidia Zacharko, Adrian Zacharko „Organizacje pozarządowe jako instytucjonalne formy nacisku na decydentów politycznych„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Maciej Borski „Inicjatywa ludowa instrumentem presji na prawodawcę? „ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Jerzy Paśnik „On the Impact of Lobbyists on the Law Making Process„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Katarzyna Grotkowska „Laws like a prescription? „ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Piotr Ruczkowski „Wolność w prawie administracyjnym„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Grzegorz Maroń „Ochrona mniejszości seksualnych przed mową nienawiści a wolność słowa w państwach common law„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Ewelina Żelasko-Makowska,  mgr Patrycja Sołtysiak „Presja grup interesu na prawodawcę na przykładzie reformy oświaty – czyli kto posłał sześciolatki do szkół? „ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Dobrochna Minich „Rewolucja a nowożytny konstytucjonalizm„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Magdalena Gurdek „Manipulating self-government election law or really necessary changes? „ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Robert Frey „The origins of the amendments to the provisions of judicial enforcement proceedings„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Leszek Bielecki, prof. UJK „Przekształcenie przez ZUS umowy o dzieło w umowę zlecenia w toku kontroli. Swoboda interpretacji w imię interesu zbiorowego przy milczeniu ustawodawcy. Studium przypadku (ów) „ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Tomasz Moll „Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym jako jeden ze sposobów hamowania presji na władzę lokalną„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Katarzyna Płonka-Bielenin „Czynniki decydujące o uregulowaniu prawnym instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce a interes społeczny Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Paulina Bieś-Srokosz „Realizacja ustawowych zadań przez agencje rządowe a interes publiczny„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Marek Stych „Czy istnieje zasadność funkcjonowania młodzieżowych rad gminy? (badania własne) „ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Monika Augustyniak « Caractère illusoire des droits des citoyens dans l’espace public d’après l’exemple du conseil municipal des seniors et du  budget participatif » Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Jarosław Czerw „Citizens’ initiative in the process of adopting resolutions by commune councils„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Sylwia Banaś „Bezpłatna pomoc prawna, jako podstawa ścierania się interesów różnych grup społecznych„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Joanna Niedojadło „Legal and Illegal Methods of Tax Burden Reduction. Negative Effect of Tax Avoidance and Tax Evasion„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016
 • Elżbieta Kurzępa, Katarzyna Kurzępa-Dedo „Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych” Przegląd Prawa Publicznego nr 10/2016,
 • Katarzyna Grotkowska „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania na przykładzie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, druk sejmowy nr 244 z 23 stycznia 2012 r.” Przegląd Prawa Publicznego nr 11/2016,
 • Ewelina Żelasko-Makowska, Patrycja Sołtysiak „Finansowanie publiczne niepublicznych szkół dla dorosłych” Przegląd Prawa Publicznego nr 12/2016,

2015

 • Paweł Chmielnicki „The Research Method of “Association for the Research on Sources and Functions of Law” Przegląd Prawa Publicznego  nr 3/2015,
 • Paweł Chmielnicki „Identyfikacja celów i funkcji jako efekt rekonstrukcji schematu działania obejmującego rozwiązania sformalizowane prawnie” (s. 193-206) [w:] „Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa”, (praca zbiorowa pod red. M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniaka) Wyd. Temida 2 Białystok 2015, ss. 425,
 • Anna Rogacka- Łukasik „Stosowanie umów nienazwanych przez administrację publiczną” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015,
 • Adam Sulikowski „Idee i metody współczesnych krytycznych studiów nad prawem„ Przegląd Prawa Publicznego nr 10/2015,
 • Andrzej Korybski „Antropologiczne badanie prawa – kilka uwag do dyskusji„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Marta Andruszkiewicz „Wpływ języka na adresatów norm prawnych„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015,
 • Sławomir Peszkowski „Ustawowe mechanizmy gratyfikowania powszechnych towarzystw emerytalnych za wyniki inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych„ Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Marian Liwo „Bezpieczeństwo i higiena pracy (służby), zysk czy strata podmiotu zatrudniającego?” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Ewelina Żelasko-Makowska „Wpływ sankcji prawnych bądź ich braku na przestrzeganie obowiązków ustawowych przez obywateli. Studium przypadku” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Beata Rozpędek „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy – wyzwania realizacji i perspektywy dla przedsiębiorców” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Leszek Bielecki „Ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych – jako element systemu prawa podatkowego utrwalony za pomocą korzyści?” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Piotr Ruczkowski „Nieodpłatne świadczenie usług publicznych – bodźce pozytywne czy negatywne dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu?” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Tomasz Moll „Skuteczność prawa bez sankcji, w świetle art. 20  u.s.g. ”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Monika Augustyniak „Uczestnik partycypacji społecznej w gminie- bilans zysków i strat”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Maciej Borski „Nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym – wybrane zagadnienia”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Jarosław Czerw „Referendum w sprawie odwołania wójta  – instrument nadzoru społeczności lokalnej nad wójtem”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Magdalena Gurdek „Wybór radnego na wójta jako przesłanka wygaśnięcia mandatu w kontekście zakazu łączenia funkcji wójta z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Aleksander Wolski „Tożsamość lokalna jako motyw przestrzegania prawa”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Łukasz Górski „Racjonalność technologiczna. Technologia jako system kontroli”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015
 • Grzegorz Maroń „Responsywność porządku prawnego wobec tożsamości religijnej obywateli jako czynnik sprzyjający jego społecznej legitymizacji”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015

2014

 • Urszula Kosielińska-Grabowska „Teoretycznoprawne ujęcie skuteczności prawa”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Artur Kotowski „Wybrane problemy badań empirycznych w naukach prawnych”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Łukasz Górski „Interdyscyplinarne ujęcie prawa. Prawo jako system złożony”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Jakub Rzymowski „Konceptualizm prawniczy jako nowa metoda dokonywania wykładni i wyjaśniania obowiązywania prawa”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Anna Kociołek-Pęksa prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes „Wartości u źródeł materialnych prawa międzynarodowego (studium wokół przypadku) ”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Leszek Bielecki „Ustawa o służbie cywilnej. Kontrowersje natury prawnej dotyczące pracobiorcy jako źródła rozwiązań prawnych – zagadnienia wybrane”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Przemysław Malinowski „Komercjalizacja wyników prac naukowo badawczych jako próba ustawowej zmiany rzeczywistości”   Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Piotr Ruczkowski „Status prawny Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jej uchwał oraz ich wpływ na sferę zewnętrzną działania administracji w świetle koncepcji demokratycznego państwa prawnego”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Andrzej Szplit, Marcin Szplit „W poszukiwaniu ładu praworządności w zrównoważonej gospodarce”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Jerzy Paśnik „Egzegeza norm determinujących nabycie energii elektrycznej przez odbiorcę  i wybrane efekty ich stosowania”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Filip Grzegorczyk, Jerzy Hejnar „Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej (analiza ekonomiczna wybranych zagadnień prawnych) ”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Paweł Chmielnicki „Źródła i efektywność regulacji dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera. Ocena wstępna”  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Anna Szafrańska „Nadzór i kontrola w zakresie wystawiania recept na leki refundowane przez lekarzy” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Anna Wójtowicz-Dawid „Kontrola zarządcza w kontekście  zmiany prawa, osiągania określonego celu oraz efektywności zmian” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Maciej Borski „Czy cisza wyborcza ciągle jeszcze jest potrzebna? ” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Jarosław Czerw „Wybór organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego – analiza aktualnego stanu prawnego i propozycje zmian w wybranych obszarach” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Bogusław Przywora „Głosowanie przez pełnomocnika w Polsce – próba analizy i podsumowania” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Helena Szewczyk „Pracownicy i pracodawcy jako źródła oraz beneficjenci tworzonych przez siebie rozwiązań prawnych” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Marian Liwo „Służba publiczna, a pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
 • Anna Korzeniewska-Lasota „Zróżnicowanie postępowań dyscyplinarnych” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014

2012

 • Paweł Chmielnicki „Metodyka badań nad materialnymi źródłami prawa. Część 2. Uzasadnienie i objaśnienie poszczególnych faz badań” Przegląd Prawa Publicznego nr 4/2012,
 • Paweł Chmielnicki „Metodyka badań nad materialnymi źródłami prawa. Część 1. Podstawy” Przegląd Prawa Publicznego nr 3/2012,