GMINNE RADY SENIORÓW

Koordynator Projektu – dr Agata Barczewska-Dziobek

Cel Projektu – ustalenie genezy i skutków nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  dokonanej w dniu 11 października br., na mocy której wprowadzona została możliwość powoływania rad seniorów jako organów konsultacyjnych, doradczych i inicjatywnych, fakultatywnie wprowadzonych na podstawie dodanego art. 5c.

Nowe rozwiązanie, które w założeniu ma pobudzać aktywność osób starszych , co w dobie „starzejącego się” społeczeństwa powinno być, jak stwierdzili autorzy nowelizacji w jej uzasadnieniu, sposobem na aktywizację osób dojrzałych i doświadczonych, ale też mogłoby być środkiem pozyskiwania wiedzy fachowej, której nie wymaga się od kandydatów na radnych.

Badanie dotyczyło szeroko rozumianych skutków społecznych , ale też pozwoliło ustalić, czy możliwym jest – poprzez dodatkowy „kanał partycypacyjny” – uzyskanie np. efektu podniesienia jakości prawa miejscowego.

Główne specjalności uczestników Projektu – prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo finansowe, psychologia.

Efekt Projektu – monografia naukowa:

Agata Barczewska–Dziobek (red.) „Gminne rady seniorów – Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. Wolters Kluwer 2015, ss. 257

Książka w całościowy sposób odnosi się do problematyki gminnych rad seniorów – począwszy od przedstawienia genezy rozwiązań, przez analizę normatywną, a skończywszy na praktycznym aspekcie ich funkcjonowania w skali kraju. Omawia ona aspekty prawnofinansowe oraz funkcjonalne ich działania i odpowiada na pytania:

  • w jaki sposób utworzyć gminną radę seniorów,
  • jakie dokumenty są do tego niezbędne,
  • w jaki sposób taka rada funkcjonuje i kto może wchodzić w jej skład.

Publikacja wzbogacona jest o przykładowe schematy działań wskazujące ścieżkę tworzenia, finansowania i rozwiązywania rad seniorów oraz niezbędnych do tego dokumentów – statutów, zarządzeń i uchwał.

Opracowanie jest przeznaczone nie tylko dla seniorów – beneficjentów analizowanej regulacji prawnej, lecz także dla podmiotów włączonych w proces powoływania rad: przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji działających na rzecz osób starszych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

następny >>

<< poprzedni