Konferencje i seminaria

Kalendarium

14 czerwca 2024 r

W erze cyfrowej, gdzie spotkania odbywają się na kliknięcie myszki, ponad czterdziestu specjalistów z dziedziny prawa zebrało się na XVI Seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Spotkanie, współorganizowane z katowickim oddziałem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, odbyło się 14 czerwca 2024 i skupiało się na palącym problemie ochrony praw pacjentów szpitali psychiatrycznych.

Wydarzenie otworzył prezes oddziału Stowarzyszenia, prof. AH dr hab. Maciej Borski, który podkreślił znaczenie ciągłej edukacji i angażowania młodych naukowców w życie akademickie oraz zaprosił nowych uczestników do aktywnego włączania się w prace stowarzyszenia. 

Głównym tematem spotkania były nowe regulacje prawne mające na celu ochronę pacjentów szpitali psychiatrycznych. Znaczący wkład w dyskusję wniosła prezentacja mgr. Mariusza Miśkiewicza, doktoranta Akademii Humanitas, który przedstawił wyniki swoich badań pod tytułem „Niewidzialni Pacjenci: Walka o Prawa Pacjenta w szpitalach psychiatrycznych”. Przedstawił on normatywne opracowanie związane z ochroną prawną pacjentów, które spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników. 

Debata skupiła się również na propozycjach dotyczących tworzenia nowej figury ombudsmana dedykowanego szpitalom psychiatrycznym, co wywołało żywą wymianę zdań na temat efektywności i potrzeby takich rozwiązań w polskim systemie prawnym. 

Seminarium „Fontes” ponownie pokazało, jak ważne jest tworzenie takich miejsc, które stanowią platformę dla rzetelnych i niezbędnych dyskusji, które mają realny wpływ na kształtowanie polityk ochrony prawnej w Polsce. 

9 listopada 2023 r.

W dniu 9 listopada 2023 r. odbyło się XV już, seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Seminarium odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting i zgromadziło grono ponad pięćdziesięciu uczestników. Seminarium poprowadził prezes oddziału Stowarzyszenia dr hab. Maciej Borski, który przywitał zgromadzonych gości zachęcając osoby, które po raz pierwszy wzięły udział w seminarium do członkostwa w stowarzyszeniu. Podkreślił także, że po raz kolejny seminarium zorganizowane zostało wspólnie z katowickim oddziałem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, wyrażając jednocześnie nadzieję, że w kolejnych seminariach uczestniczyć będą nie tylko członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, ale także osoby związane z katowickim oddziałem Komisji. Pan Prezes zachęcił także do zgłaszania się w charakterze prelegentów wskazując, że celem oddziału jest promowanie przede wszystkim aktywności młodych naukowców. Zaprosił zwłaszcza doktorantów, dla których wygłoszenie referatu może być cennym doświadczeniem poszerzającym warsztat naukowy niezbędny dla każdego pracownika nauki.

W części merytorycznej seminarium uczestnicy dyskutowali o coraz częściej powstających oddolnych ruchach, które mają na celu zatrzymywanie osób podejrzewanych o relacje seksualne z małoletnimi. Oczywiście, tego typu działania podejmowane przez nieprofesjonalistów mogą przyczynić się do schwytania przestępców, ale mogą też prowadzić do wyrządzenia ogromnych szkód, zwłaszcza gdy okaże się, że podejrzenia nie znajdą potwierdzenia w materiale dowodowym zebranym przez prokuraturę. Tego właśnie dotyczyła dyskusja, w której wzięło udział wielu uczestników seminarium. Referat wprowadzający wygłosił członek Stowarzyszenia i jednocześnie wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Nauk Prawnych Akademii Humanitas dr Michał Grudecki. Jego referat zatytułowany „Łowcy pedofilów – analiza instytucjonalna” został opracowany metodą kompletu normatywnego, przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia. Wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję. Kończąc dyskusję Pan Prezes podsumował wypowiedzi dyskutantów stwierdzając, że instytucja tzw. łowców pedofilów objęta wyłącznie regulacją zwyczajową wymaga odpowiedniego uregulowania na gruncie prawa stanowionego. Jest to zatem niewątpliwie wyzwanie, z którym ustawodawca powinien się zmierzyć.

Na zakończenie Pan Prezes raz jeszcze pogratulował prelegentowi doskonałego wystąpienia oraz podziękował uczestnikom seminarium za wszystkie głosy i komentarze. Zaprosił także na kolejne spotkanie, które odbędzie się prawdopodobnie w styczniu 2024 r. również za pośrednictwem platformy Click Meeting.

31 marca 2023 r.

W dniu 31 marca 2023 r. odbyło się XIV seminarium zorganizowane przez sosnowiecki Oddział Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Podobnie, jak kilka poprzednich i to seminariów odbyło się za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Tradycyjnie, seminarium poprowadził Prezes Oddziału Stowarzyszenia dr hab. Maciej Borski, który przywitał zgromadzonych gości. Pan Prezes zwrócił uwagę uczestników na fakt, że po raz pierwszy seminarium organizowane jest wspólnie z katowickim Oddziałem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wyraził nadzieję, że nie tylko w tym, ale również w kolejnych seminariach uczestniczyć będą nie tylko członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Fontes”, ale także osoby związane z katowickim Oddziałem Komisji. Podkreślił przy tym, że członkowie obu gremiów będą się wzajemnie inspirować, bo przecież seminaria naukowe katowickiego Oddziału Komisji PAN mają swoją długą historię. Przypomniał, że celem oddziału jest przede wszystkim promowanie aktywności młodych naukowców.

W części merytorycznej seminarium, referat pt. „Czy art. 55 p.p.s.a. należycie zabezpiecza prawo skarżącego do sądu? Analiza zakładanych i osiągniętych efektów regulacji”, wprowadzający do dyskusji na temat wymagającego nowelizacji postanowienia ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wygłosił członek Stowarzyszenia, słuchacz eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas mgr Aleksander Kwaśniak. Dyskusja dotyczyła nie tylko samego zabezpieczenia prawa skarżącego do sądu, ale także wywiązywania się ze swoich obowiązków przez organy administracji publicznej oraz efektywności przyjętej w tym zakresie regulacji prawnej. Podsumowując wypowiedzi dyskutantów, Pan Prezes stwierdził, że zmiany wymaga nie tylko przedstawiona przez prelegenta regulacja normatywna, ale także podejście organów stosujących prawo do swoich obowiązków. Kończąc seminarium Prezes podziękował uczestnikom seminarium za wszystkie głosy i komentarze, składając życzenia zdrowych, spokojnych i spędzonych w gronie najbliższych Świąt Wielkiej Nocy. Zaprosił również na kolejne spotkanie, które odbędzie się w czerwcu 2023 r. – również zdalnie.

16 grudnia 2022 r.

W dniu 16 grudnia 2022 r. odbyło się XIII seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Po raz kolejny odbyło się ono zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Seminarium poprowadził prezes oddziału Stowarzyszenia dr hab. Maciej Borski, który przywitał zgromadzonych gości zachęcając osoby, które po raz pierwszy wzięły udział w seminarium do członkostwa w Stowarzyszeniu. Zachęcił także do zgłaszania się w charakterze prelegentów wskazując, że celem oddziału jest promowanie przede wszystkim aktywności młodych naukowców. Zaprosił zwłaszcza doktorantów, dla których wygłoszenie referatu może być cennym doświadczeniem poszerzającym warsztat naukowy niezbędny dla każdego pracownika nauki.

W części merytorycznej seminarium uczestnicy dyskutowali o wprowadzonej do kodeksu pracy ponad dwie dekady temu i wymagającej, co podkreśliła prelegentka, nowelizacji regulacji dotyczącej zjawiska mobbingu. Referat wprowadzający wygłosiła członkini Stowarzyszenia i jednocześnie słuchaczka eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas mgr Dorota Skuza. W referacie zatytułowanym „Czy pracodawca może być mobberem – rozważania na tle art. 94 (3) k.p.” doskonale poradziła sobie z opracowaniem tematyki metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia. Jej wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem licznego grona słuchaczy i wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat ochrony praw pracowniczych oraz efektywności przyjętej w tym zakresie regulacji prawnej. Zwrócono także uwagę na fakt, że skala mobbingu jest dużo większa niż wynikałoby to z danych statystycznych dotyczących spraw sądowych o odszkodowania w związku z dyskryminacją. Kończąc dyskusję Pan Prezes podsumował wypowiedzi dyskutantów stwierdzając, że zmiany wymagają nie tylko przedstawione przez prelegentkę regulacje normatywne, ale także podejście stosujących prawo składów orzekających, które często nie uznają za mobbing zachowań, które nie wyczerpują wszystkich znamion tego rodzaju czynu.

Na zakończenie Pan Prezes raz jeszcze pogratulował prelegentce doskonałego wystąpienia oraz podziękował uczestnikom seminarium za wszystkie głosy i komentarze, składając przy tym życzenia zdrowych, spokojnych i spędzonych w gronie najbliższych Świąt Bożego Narodzenia zapraszając na kolejne spotkanie, które odbędzie się w marcu 2023 r. również za pośrednictwem platformy Click Meeting.

17–18.09.2022 r. – Warszawa, Uczelnia Łazarskiego

W dniach 17–18.09.2022 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Prawo jako projekt przyszłości”, zorganizowana w ramach XI Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Współorganizatorem konferencji był Rektor Uczelni Łazarskiego, a partnerem Rektor Wyższej Szkoły Biznesu National–Louis University. Patronat nad konferencją objęło Wydawnictwo Wolters Kluwer, w tym redakcja Przeglądu Prawa Publicznego.

Konferencja stanowiła próbę odmiennego spojrzenia na problemy prawa, pojawiające się w związku z dynamiką społeczną. Badania, dla których punktem wyjścia jest obserwowalne zjawisko wielokierunkowych zmian w sferze procesów społeczno-gospodarczych, technologicznych, ideologicznych czy czysto politycznych, są liczne i niewątpliwie obejmują zjawiska ważne z zakresu rozumienia, tworzenia, stosowania i interpretacji prawa, we wszystkich ważnych obszarach. W proponowanym temacie konferencji postulowane było podejście do prawa, bazujące nie tylko na przewidywaniu krótkoterminowych zmian prawa poprzez pryzmat poszczególnych gałęzi prawa i pojedynczych regulacji, ale – przede wszystkim – na podjęciu próby prognozowania w skali długookresowej, na ekstrapolowaniu zasadniczych tendencji w ewolucji systemu prawa, poprzez odwołanie się m.in. do perspektywy filozoficznoprawnej, do filozofii politycznej, czy też badań nad transformacjami materialnych źródeł prawa.

Cała relacja z konferencji dostępna jest tutaj >>

11 marca 2022 r.

W dniu 11 marca 2022 r. odbyło się kolejne – XII, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Z uwagi na sytuację epidemiczną,  seminarium po raz kolejny odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Seminarium poprowadził prezes oddziału Stowarzyszenia dr hab. Maciej Borski, który w sposób szczególny przywitał nowego członka oddziału Stowarzyszenia mgr. Artura Pytela. Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych gości, Pan Prezes poinformował także o powstałym niedawno warszawskim oddziale stowarzyszenia, na którego czele stanął prof. Paweł Chmielnicki. Zachęcił także do udziału w seminariach naukowych tego oddziału wskazując, że oba oddziały będą ściśle ze sobą współpracować a konkurencja będzie miała na celu wyłącznie wzajemne inspirowanie się, nie zaś rywalizację.

W części merytorycznej seminarium uczestnicy dyskutowali o nowo wprowadzonej do kodeksu karnego instytucji kradzieży zuchwałej. Referat wprowadzający wygłosił członek Stowarzyszenia reprezentujący także Instytut Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  Pan dr Michał Grudecki.

W referacie zatytułowanym „Przyczyny i możliwe skutki powrotu kradzieży szczególnie zuchwałej do ustawy karnej” doskonale poradził sobie z opracowaniem tematyki metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia. Jego wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem licznego grona słuchaczy i wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

Na zakończenie Pan Prezes raz jeszcze pogratulował prelegentowi doskonałego wystąpienia oraz podziękował uczestnikom seminarium za wszystkie głosy i komentarze, składając przy tym życzenia zdrowia i pokoju oraz szybkiego zakończenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie, zapraszając na kolejne spotkanie, które odbędzie się w czerwcu 2022 r. również za pośrednictwem platformy Click Meeting.

19 marca 2021 r.

XI seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” – Oddział w Sosnowcu, podobnie jak X odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Seminarium poprowadził prezes oddziału Stowarzyszenia dr hab. Maciej Borski, który w sposób szczególny przywitał dwoje nowych członków oddziału Stowarzyszenia: mgr Agnieszkę Całus i ks. dr. Krzysztofa Myjaka.

Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych gości, Pan Prezes poinformował o trwających pracach związanych z przenoszeniem strony internetowej Stowarzyszenia na nowy serwer przepraszając jednocześnie za utrudnienia w bieżącym z niej korzystaniu.

W części merytorycznej seminarium uczestnicy dyskutowali o znaczeniu instytucji upadłości konsumenckiej dla polskiego systemu prawa. Referat wprowadzający wygłosił członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus”, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Pan mgr Rafał Chybiński. W referacie zatytułowanym „Upadłość konsumencka – realna pomoc czy katastrofa regulacyjna?” doskonale poradził sobie z opracowaniem tematyki metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia. Jego wystąpienie wywołało wśród 36 uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

Pan Prezes pogratulował prelegentowi doskonałego wystąpienia i zaprosił wszystkich uczestników do wzięcia udziału w kolejnym seminarium online, które odbędzie się w czerwcu 2021 r.


11 grudnia 2020 r.

Jubileuszowe – X seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes – Oddział w Sosnowcu. Z uwagi na sytuację epidemiczną, seminarium po raz pierwszy odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Seminarium poprowadził po raz pierwszy nowo wybrany prezes oddziału Stowarzyszenia Pan dr hab. Maciej Borski, prof. WSH, który poinformował także o drugiej zmianie w składzie zarządu sosnowieckiego oddziału Stowarzyszenia, związanej z objęciem stanowiska wiceprezesa przez Pana dr hab. Dariusza Rozmusa. Pan Prezes podziękował ustępującej prezes oddziału dr hab. Magdalenie Gurdek, prof. WSH (która objęła funkcję prezesa zarządu całego Stowarzyszenia) za dotychczasową pracę, która zaowocowała dynamicznym rozwojem sosnowieckiego oddziału. Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych gości, Pan Prezes przeszedł do części merytorycznej. Uczestnicy jubileuszowego seminarium rozmawiali nt. zasadności zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie dodatku za staż pracy. Referat wprowadzający wygłosiła członkini Stowarzyszenia Pani mgr Dorota Skuza,słuchaczka eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas. W referacie zatytułowanym Potrzeba uchwalenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie dodatku za staż pracy” doskonale poradziła sobie z opracowaniem tematyki metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia. Jej wystąpienie wywołało wśród 35-osobowej grupy uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania. Na zakończenie Pan Prezes raz jeszcze pogratulował prelegentce doskonałego wystąpienia oraz podziękował wszystkim pozostałym uczestnikom seminarium, składając przy tym świąteczne życzenia oraz zapraszając na kolejne spotkanie, które odbędzie się już w Nowym 2021 r. również za pośrednictwem platformy Click Meeting.

6 listopada 2020 r.

Ogólnokrajowa konferencja naukowa zatytułowana Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego odbyła się w ramach IX Zjazdu Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Została zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Z uwagi na pandemię COVID-19 konferencję przeprowadzono w formie zdalnej. Zasadniczym celem konferencji było poddanie analizie rozwiązań instytucjonalnych, służących wprowadzaniu do obiegu społecznego nowych reguł sformalizowanych prawnie. Narastająca w ostatnich latach gwałtowność konfliktu politycznego, pomiędzy postawami nadziei i lęku, ujawnia wszelkie słabości regulacji proceduralnych i ustrojowych, służących tworzeniu prawa, podważając zaufanie do państwa. Dotyczy to wszystkich istniejących systemów tworzenia prawa, zarówno kontynentalnego, jak i precedensowego. Powstaje pytanie o przyszłość obu –wiodących systemów prawnych. W szczególności, czy procesy modernizacyjne i globalizacyjne będą pogłębiały konwergencję obu modeli tworzenia prawa, czy też wspomniana wyżej, kontrreakcja będzie skutkowała próbami izolowania krajowych systemów prawnych od niepożądanych, przez część społeczeństwa, wpływów zewnętrznych kojarzonych z negatywnie postrzeganym progresywizmem. Problemy te należy odnieść do kolejnej kwestii, a mianowicie dywersyfikacji procesów tworzenia prawa pomiędzy różne poziomy organizacji władz publicznych (centralne, regionalne, lokalne), jak i zaskakująco – niejednokrotnie – różnorodne podmioty nie określane przez rozwiązania systemowe mianem uczestników procedur legislacyjnych. W tym ostatnim wypadku, mowa m.in. o kwestii formalnego upoważniania różnych podmiotów – ulokowanych poza ściśle określonymi ramami procedur legislacyjnych – do tworzenia rozwiązań, które chronione są autorytetem i siłą sprawczą państwa, choć do systemu źródeł prawa zaliczane nie są (jak np. liczne przypadki tworzenia reguł typu „soft law”, „dobrych praktyk”, „rekomendacji”), jak i o zagadnieniu nieformalnego wpływu różnorodnych podmiotów na treść regulacji prawnych. Celem konferencji była także refleksja nad jakością systemu legislacyjnego w Polsce. Poruszenia wymagają w związku z tym problemy braku fachowego zaplecza dla działań politycznych i ściśle legislacyjnych, braku instytucjonalnego porządku w procesie stanowienia prawa oraz niskiej jakości prawnej regulacji tego procesu. Przedmiotem refleksji należy, wydaje się uczynić w związku z tym m.in. kwestię niskiego poziomu partycypacji obywatelskiej, który nie pozwala na uspołecznienie procesu stanowienia prawa. Tymczasem im więcej dyskusji i konsultacji w trakcie tworzenia założeń do aktów prawnych, tym większa szansa uniknięcia pomyłek oraz szansa na to, że obywatele będą aprobowali istniejący system prawny i przestrzegali prawa. Wszechstronna konsultacja projektu daje przecież rządzącym ważny argument przemawiający za utrzymaniem konkretnych instytucji, które są często modyfikowane w toku parlamentarnych batalii. W dyskusji poświęconej jakości polskiej legislacji wartym podjęcia jest także problem stosowania wyrafinowanej analizy ekonomicznych korzyści i kosztów każdej z proponowanych regulacji czy analizy skutków stosowania regulacji już istniejących. Braki w tym zakresie oddziałują bowiem bardzo niekorzystnie na gospodarkę państwa polskiego, która narażona jest na niekontrolowany przyrost przepisów powodujących nieuzasadnione koszty działalności gospodarczej oraz krępujących rozwój przedsiębiorczości. Należy pamiętać, że jakość systemu prawnego jest dobrem wspólnym, dlatego nie tylko ze strony organów władzy publicznej, ale i obywateli oraz ich organizacji, konieczna jest refleksja nad praktyką legislacyjną i racjonalnością procesu stanowienia prawa. Wystąpienia wszystkich Prelegentów były szeroko komentowane przez uczestników, którym problem ustawodawstwa w dobie pandemii COVID-19 był bardzo bliski. Podsumowania i zamknięcie obrad dokonali Pani Prezes dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH oraz Przewodniczący Rady Naukowej Pan prof. dr hab. Paweł Chmielnicki. Podkreślili interdyscyplinarny charakter konferencji naukowej, wysoką jakość prezentacji oraz aktualność podejmowanych tematów. Publikacja zaprezentowanych referatów będzie stanowiła znakomite zwieńczenie tego wydarzenia naukowego.

29 lutego 2020 r. – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Dziewiąte z kolei seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes – Oddział w Sosnowcu. Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych gości, Pani Prezes od razu przeszła do części merytorycznej. Tym razem uczestnicy dyskutowali na temat ostatniej dużej nowelizacji prawa karnego, która nie weszła w życie z uwagi na to, że została skierowana przed jej podpisaniem przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. Podobnie jak ostatnim razem, referat wprowadzający wygłosił świeżo upieczony członek Stowarzyszenia, tym razem jednak nie pracownik Instytutu Nauk Prawnych, a student WSH na kierunku: Prawo, Pan Aleksander Kwaśniak. Treść referatu pt. Reforma czy rewolucja? Rozważania na temat zmian w prawie karnym wprowadzonych ustawą z 13 czerwca 2019 r. opracował metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia. Jego wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem licznego grona słuchaczy i wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

30 listopada 2019 r. – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Ósme seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes – Oddział w Sosnowcu. Jak zawsze przed przystąpieniem do merytorycznej części Pani Prezes dr Magdalena Gurdek wręczyła nowym członkom dyplomy członkowskie, a pozostałym uczestnikom poprzedniego seminarium certyfikaty udziału. Następnie rozpoczęła się zasadnicza część seminarium. Tym razem referat wprowadzający do dyskusji wygłosił świeżo upieczony członek Stowarzyszenia, pracownik Instytutu Nauk Prawnych WSH, mgr Michał Grudecki, który zaledwie podczas poprzedniego seminarium odebrał swój dyplom i odznakę członkowską. Prelegent zaskoczył wszystkich słuchaczy, a zwłaszcza założyciela Stowarzyszenia Pana prof. zw. dr hab. Pawła Chmielnickiego, swoim doskonałym przygotowaniem merytorycznym zgodnym z metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszeniu. W referacie na temat Geneza ustanowienia zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich (art.  961 k.r.o.) i skutki jego stosowania wyśmienicie poradził sobie z opracowaniem tematyki tą metodą. Jego wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem licznego grona słuchaczy (57 osób) i wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

14–15.09.2019 r. – Warszawa, Uczelnia Łazarskiego

Międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Prawo i populizm odbyła się w ramach VIII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Została zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Zasadniczym celem naukowym konferencji było przedstawienie narzędzi populizmu, za które można uznać nie tylko przedwyborczą frazeologię, czy też zabiegi propagandowe obliczone na utrzymanie wysokiego poparcia dla rządzącej formacji politycznej, ale także poszczególne projekty legislacyjne, które mają na celu realizację obietnic wyborczych, czy też niwelowanie napięć społecznych, realizowane bez względu na to, jakimi wymiernymi i niewymiernymi kosztami obciążają one, na przyszłość, systemy państwa, a w szczególności jego finanse. Prawo, cieszące się – normalnie – zaufaniem i prestiżem jako zbiór norm najważniejszych dla funkcjonowania społeczeństwa i państwa, na skutek wciągania go do zasobu narzędzi populizmu, tę wiarygodność stopniowo traci. Grozi to negatywnymi konsekwencjami dla stabilności porządku instytucjonalnego w ogóle. Dlatego istotne jest demaskowanie przypadków wykorzystywania procesu legislacyjnego do celów kojarzonych z praktykami populistycznymi, aby można było – w dyskursie naukowym i publicznym – wyodrębnić je jako przejawy patologii systemu prawa, które nie powinny dyskredytować tego systemu jako całości. Wystąpienia uczestników konferencji dotyczyły szerokiej palety regulacji prawnych, gdyż praktyki populistyczne dotyczą każdej gałęzi prawa i różnych typów instytucji prawnych. Zatem, w obszarze prawa administracyjnego Prelegenci poszukiwali odpowiedzi na pytanie na ile populizm determinuje stanowienie prawa dotyczącego wsparcia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji finansowej, w obszarze prawa karnego – jak często zachowania populistyczne wpływają na zaostrzanie kar, w obrębie prawa prywatnego – jak praktyki populistyczne wpływają na określenie wzajemnych relacji między pracodawcami, a pracownikami. Z kolei na gruncie prawa finansowego i podatkowego – czy populizm wpływa na nierówne obciążanie poda takim poszczególnych grup społecznych, a w obszarze prawa konstytucyjnego – na ile instytucje państwa, jak np. system sądownictwa, mogą pozostać odporne na zmiany prawno-ustrojowe, wynikające z tendencji populistycznych. Wystąpienia wszystkich Prelegentów były szeroko komentowane przez Moderatorów, a każdemu panelowi towarzyszyła burzliwa dyskusja wszystkich jej Uczestników. Podsumowania obrad dokonał prezes Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes Pan prof. dr hab. Adam Sulikowski. Podkreślił interdyscyplinarny charakter międzynarodowej konferencji naukowej oraz wysoką jakość prezentowanych tematów. Przekazał Uczestnikom informacje dotyczące publikacji prezentacji konferencyjnych, co będzie stanowiło znakomite zwieńczenie tego międzynarodowego wydarzenia naukowego.

5 października 2019 r. – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Siódme seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes – Oddział w Sosnowcu. Tradycyjnie, przed przystąpieniem do merytorycznej części spotkania, Pani Prezes dr Magdalena Gurdek wręczyła nowym członkom dyplomy członkowskie oraz pozostałym uczestnikom poprzedniego seminarium certyfikaty udziału. W części merytorycznej referat wprowadzający do dyskusji, na temat Bezpieczeństwo i higiena służby w służbach mundurowych na przykładzie ustawy o Policji wygłosił prof. nadzw. dr hab. Marian Andrzej Liwo. Po zakończeniu wystąpienia rozgorzała burzliwa dyskusja na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia Fontes.

22 czerwca 2019 r. – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Szóste, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes – Oddział w Sosnowcu. Uczestnicy rozmawiali o kwestiach związanych z kosztami obrotu nieruchomościami ponoszonymi przez stronę kościelną. Tradycyjnie jednak przed przystąpieniem do merytorycznej części Pani Prezes dr Magdalena Gurdek wręczyła nowym członkom dyplomy członkowskie certyfikaty udziału w poprzednim seminarium. W części merytorycznej referat wprowadzający do dyskusji, na temat Obniżanie kosztów obrotu nieruchomościami za pomocą działalności religijnej wygłosił prof. zw. dr hab. Paweł Chmielnicki – twórca metody badawczej obowiązującej w pracy naukowej Stowarzyszenia Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa Fontes, którego Pan Profesor jest pomysłodawcą i założycielem. Wystąpienie spotkało się z głębokim uznaniem słuchaczy, w wyniku czego po jego zakończeniu rozgorzała burzliwa dyskusja na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia Fontes. Na zakończenie Pani Prezes podziękowała Panu Profesorowi oraz wszystkim pozostałym uczestnikom seminarium, składając przy tym życzenia udanego, zasłużonego wypoczynku, zapraszając jednocześnie na kolejne spotkanie, które odbędzie się już jesienią, w nowym roku akademickim 2019/2020.

23 marca 2019 r. – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Piąte seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes – Oddział w Sosnowcu, którego uczestnicy debatowali nad kwestiami związanymi z instytucjami pożyczkowymi. Tradycyjnie jednak przed przystąpieniem do merytorycznej części Pani Prezes dr Magdalena Gurdek wręczyła nowym członkom dyplomy członkowskie. Szalenie interesujący referat wprowadzający do dyskusji, na temat Analiza instytucjonalna art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw w zakresie dodania do ustawy o kredycie konsumenckim przepisu art. 33a. z perspektywy instytucji pożyczkowychwygłosiła dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu naukowego na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2016”, organizowanego przez Stowarzyszenie Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Referat ten, rzecz jasna, przygotowany został zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu Fontes. Spotkał się on z głębokim uznaniem słuchaczy i wywołał burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, której nie było końca.

15 grudnia 2018 r. – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Czwarte seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes – Oddział w Sosnowcu. Uczestnicy seminarium debatowali nad kwestiami związanymi z czasem pracy pracowników Inspekcji Transportu Drogowego. Niezwykle interesujący referat wprowadzający do dyskusji, na temat Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogowym,wygłosiła niedawna absolwentka WSH (kierunek: Prawo) mgr Ewa Mazelanik – laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu na prace badawcze Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018, w kategorii: Praca magisterska. Referat ten został przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu Fontes.Prelegentka doskonale poradziła sobie z opracowaniem tematyki tą metodą. Jej wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

20 października 2018 r. – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Trzecie seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes – Oddział w Sosnowcu. Uczestnicy debatowali nad kwestiami związanymi z łowiectwem. Interesujący referat wprowadzający do dyskusji, na temat Drogi i bezdroża łowiectwa w Polscewygłosił członek Stowarzyszenia Pan mgr Mirosław Machoń. Jego wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

22-23 września 2018 r. – Warszawa, Uczelnia Łazarskiego

Jesienią 2018 r. Stowarzyszenie Fontes umiędzynarodowiło swoje inicjatywy naukowe. Międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego, odbyła się w ramach VII Zjazdu Stowarzyszenia. Współorganizowana była przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Zasadniczym celem konferencji było podjęcie próby wskazania na relacje występujące między koncepcjami prezentującymi teoretyczny model tworzenia prawa a organizacją procesu prawotwórczego funkcjonującą w realnych warunkach społeczno-gospodarczych, w otoczeniu formalnych i nieformalnych rozwiązań instytucjonalnych, umożliwiających realizację celów i funkcji prawa. Zaprezentowane wystąpienia zgodne były z przyjętą metodą badawczą Stowarzyszenia.

11 czerwca 2018 r. Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja, trzecia już konferencja z cyklu Ochrona dziedzictwa narodowego. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes, Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas, Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce”, Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna oraz Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Prezydent Sosnowca, Prezydent Dąbrowy- Górniczej, Prezydent Jaworzna. Z kolei patronat naukowy objęli: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Redakcja czasopisma naukowego Przegląd Prawa Publicznego, jak również Fundacja Humanitas. Głównym celem konferencji było pokazanie roli jaką obiekty techniki odgrywały w życiu różnych społeczności na przestrzeni wieków, a nade wszystko dostrzeżenie roli, jaką zabytki techniki mogą odegrać współcześnie. Celem konferencji było również skonfrontowanie się z różnymi problemami, a w tym w szczególności z problemami natury prawnej, które towarzyszą procesom rewitalizacji zabytków techniki i przywracania ich społeczeństwu. Zaprezentowane zostały także propozycje de lege ferenda w zakresie polskich uregulowań prawnych odnoszących się do ochrony zabytków techniki i skutecznego zarządzania tymi zabytkami. Przyjęty, interdyscyplinarny charakter konferencji doskonale wpisał się w idee Stowarzyszenia Fontes, które prowadzi badania interdyscyplinarne w sensie właściwym, posługuje się wspólną, unikalną metodyką badań, w której rezultat zależy od ścisłej współpracy pomiędzy osobami reprezentującymi różne specjalności naukowe i zawodowe, zależy od stworzenia wspólnego wnioskowania, opartego na wspólnej płaszczyźnie intelektualnej. Owocem obrad będzie monografia pt. Zabytki techniki – nie tylko z perspektywy prawników.

7 kwietnia 2018 r. – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Oddział Stowarzyszenia Fontes w Sosnowcu zorganizował drugie seminarium naukowe, którego uczestnicy debatowali nad kwestiami związanymi z obowiązkowymi szczepieniami. Referat wprowadzający do dyskusji, na temat Obowiązek szczepień a ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności – analiza instytucjonalna projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw wygłosiła absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku Prawo, Pani Karolina Radlak. Referat ten został przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu Fontes. Prelegentka doskonale poradziła sobie z opracowaniem tematyki tą metodą. Jej wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

13 stycznia 2018 r. – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Pierwsze seminarium naukowe nowopowstałego Oddziału Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes w Sosnowcu. Z uwagi na to, iż było to pierwsze inauguracyjne seminarium, przed jego merytoryczną częścią, Pani Prezes Oddziału dr Magdalena Gurdek przedstawiła skład personalny Zarządu Oddziału, a następnie wręczyła wszystkim członkom dyplomy członkowskie. Doskonały merytorycznie referat wprowadzający do dyskusji, na temat Program Rodzina 500+ – analiza instytucjonalna ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wygłosiły studentki Wyższej Szkoły Humaniats w Sosnowcu, Panie Agnieszka Kaczmarek i Wioletta Kudela, co stanowiło namacalny dowód aktywnej działalności Oddziału w środowisku akademickim. Referat ten wywołał burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia Fontes.

16-17 września 2017 r. – Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja zatytułowana Normy prawne – normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków odbyła się w ramach szóstego Zjazdu Stowarzyszenia. Jej współorganizatorem był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponieważ VI Zjazd posiadał szczególny wymiar, gdyż zakończyła się pierwsza kadencja władz Stowarzyszenia i nastąpił wybór nowych organów statutowych. Podsumowanie pierwszej kadencji działalności Stowarzyszenia skłaniało do wyboru, jako problematyki obrad, kwestii fundamentalnych, stanowiących istotę celów badawczych Stowarzyszenia. Niewątpliwie, do kwestii takich należał problem relacji pomiędzy rozwiązaniami dylematów decyzyjnych sformalizowanymi prawnie, a szeroko rozumianymi normami społecznymi – czyli nieformalnymi rozwiązaniami, regułami, dyrektywami, czy też zasadami,  współtworzącymi porządek instytucjonalny, któremu została poświęcona konferencja. Materiały z konferencji wraz ze sprawozdaniem ze Zjazdu zostały opublikowane w specjalnym numerze czasopisma naukowego Przegląd Prawa Publicznego (Nr 7-8/2018).

15 maja 2017 r – – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes współorganizowało ogólnopolską konferencję naukową pt. Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie, z cyklu Ochrona dziedzictwa narodowego. Konferencja była współorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas, Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – Oddział Górnośląski. Konferencja posiadała charakter interdyscyplinarny, co charakteryzuje metodę przyjętą w Stowarzyszeniu Fontes. Wspólnie z naukowcami, ekspertami z dziedziny prawa ochrony dziedzictwa kultury i wraz z muzealnikami, uczestnicy konferencji mogli prześledzić zmiany dokonujące się w muzeach z uwagi na zmieniające się prawodawstwo oraz zachodzące za sprawą dynamicznego, ciągle zmieniającego się świata. Przeprowadzona analiza oraz dyskusja pozwoliła na sformułowanie propozycji de lege ferenda i zarysowanie optymalnego kierunku rozwoju polskiego prawodawstwa w obliczu aktualnych potrzeb i zagrożeń dla muzeów funkcjonujących we współczesnym świecie.  Pokłosiem konferencji jest monografia pt. Muzea. Aspekty praktyczne i prawne. Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Śląskiego, jak również Prezydenci miast Sosnowiec, Dabrowa Górnicza, Jaworzno. Patronat instytucjonalny objął Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowy instytut Dziedzictwa. Natomiast patronat naukowy sprawował m. in. Przegląd Prawa Publicznego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Sprawozdanie z konferencji autorstwa dr M. Gurdek, dr I. Gredki, dr K. Płonki-Bielenin oraz dr A. Rogackiej-Łukasik zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Przegląd Prawa Publicznego (Nr 1/2018).

24-25 września 2016 r. – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Konferencja naukowa Prawo w konfrontacji z presją polityczną odbyła się podczas V Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes, Zasadniczym celem naukowym konferencji była analiza – zarówno w aspekcie czysto teoretycznym, jak i w kontekście aktualnych zjawisk polityczno-społecznych – motywów źródeł i dysponentów procesu legislacyjnego, wykładni prawa oraz realnego oddziaływania prawa na społeczeństwo i składające się nań jednostki. Materiały z konferencji wraz ze sprawozdaniem autorstwa dr D. Fleszer, dr A. Rogackiej-Łukasik zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Przegląd Prawa Publicznego (Nr 7-8/2017). Rezultatem obrad piątego Zjazdu Stowarzyszenia był specjalny, podwójny numer ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego Przegląd Prawa Publicznego (Nr 7-8 / 2017), pod tytułem tożsamym z tytułem konferencji.

20 kwietnia 2016 r. – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Konferencja naukowa pt. Własność w systemie prawa, której organizatorami była Wyższa Szkoła Humanitas oraz Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Była to już czwarta konferencja z cyklu Stosowanie prawa praktyce, realizująca założenia badawcze naszego Stowarzyszenia. Wśród partnerów merytorycznych konferencji należy wymienić m. in. Polską Federację Rynku Nieruchomości, Wydawnictwo Wolters Kluwer bądź czasopismo naukowe Przegląd Prawa Publicznego. Efekt zagadnień przedstawionych w ramach tej konferencji stanowi publikacja pokonferencyjna pt. Własność w systemie prawa. Sprawozdanie z konferencji pióra dr D. Fleszer i dr K. Płonki-Bielenin zastało opublikowane w Przeglądzie Prawa Publicznego (Nr 10/2016).

4-5 września 2015 r. – Wrocław, Uniwersytet Wrocławski

Konferencja naukowa pt. Presja grup interesu na prawodawcę a interes zbiorowy towarzyszyła czwartemu Zjazdowi Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Stanowiła część panelu dyskusyjnego w ramach międzynarodowej konferencji Critical Legal Conference 2015 – Law, Space, Political, którą zorganizowały wspólnie Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowy Ruch Naukowy Critical Legal Studies oraz Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Była to jedna z największych międzynarodowych konferencji prawniczych, jaka odbyła się w Polsce w ostatnich latach. Rezultatem naukowym obrad był specjalny, podwójny numer ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego Przegląd Prawa Publicznego (Nr 7-8 / 2016, ss. 256), opatrzony tytułem odpowiadającym hasłu konferencji, obejmujący 25 artykułów naukowych.

30 czerwca 2015 r.Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes przy współudziale Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas przeprowadziło ogólnopolską konferencję naukową pt. Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce. Podczas konferencji podkreślano, iż stanowi ona doskonałą płaszczyznę nie tylko do podejmowania problemów związanych ze stosowaniem prawa, ale także do wymiany poglądów i doświadczeń. Warto zaakcentować także fakt zaangażowania studentów, młodych adeptów nauki w jej organizację, czego dowodem był ich aktywny udział w obradach.

17 marca 2015 r. – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas

Seminarium naukowe zatytułowane Stosowanie prawa w praktyce, którego organizatorami było Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes wraz Instytutem Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas. Seminarium stanowiło kolejną już tego rodzaju inicjatywę, której wiodącym zadaniem  była wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych związanych z tematem stosowania prawa w praktyce. Celem seminarium było przedstawienie, analiza zagadnienia wpływu na stosowanie prawa decyzji podejmowanych w drodze mediacji, jak również regulacji umów nienazwanych w kontekście stosowania przepisów kodeksu cywilnego.  Materiały z seminarium wraz ze sprawozdaniem autorstwa dr A. Rogackiej-Łukasik zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Przegląd Prawa Publicznego (Nr 5/2015).

27-28 września 2014 r.Kraków, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne im. Tadeusza Kościuszki

Interdyscyplinarna konferencja naukowa Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – konsekwencje. Konferencja prawno-ekonomiczno-socjologiczna towarzyszyła trzeciemu Zjazdowi Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Celem konferencji było wypełnienie luki w badaniach naukowych, dotyczących roli w społeczeństwie sformalizowanych prawnie bodźców (korzyści i kosztów) integrując – na tym polu badawczym – wysiłki przedstawicieli różnych dyscyplin z obszaru nauk społecznych. Podczas dyskusji zastanawiano się nad: brakiem badań prawników nad prawem jako systemem utrwalanym za pomocą nagród; sposobem, w jaki społeczeństwo buduje lojalność jednostki wobec systemu; prawem jako systemem bodźców nakłaniających do przyjęcia postawy kooperacyjnej; materialnymi źródłami bodźców opisanych prawem. Wygłoszone referaty oraz sprawozdanie z konferencji naukowej zostały opublikowane w Przeglądzie Prawa Publicznego (Nr 7-8/2015). Przygotowane opracowania już tradycyjnie wykorzystywały podejście naukowe propagowane przez Stowarzyszenie.

21 października 2013 r.Rzeszów, Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes wspólnie z Katedrą Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Instytutem Administracyjno–Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich Pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz, pt. Zastosowanie public governance w prawie publicznym w Europie Środkowej i Wschodniej. Idea konferencji nawiązywała do powszechnie aprobowanej tezy podnoszącej wzajemną przenikalność dorobku nauki prawa administracyjnego i nauki administracji. Temat osadzony został w przestrzeni prawnej Europy Środkowej i Wschodniej z uwagi na uczestników z Ukrainy, Słowacji i Węgier. Celem konferencji było ustalenie w jakim stopniu i zakresie normy prawa publicznego, obowiązujące na określonym w tytule obszarze geograficznym, odzwierciedlają ideę modelu administracji zwanego public governance. Rezultatem naukowym konferencji była wieloautorska publikacja Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym pod red. Iwony Niżnik-Dobosz (Wyd. Difin, Warszawa 2014, ss. 400).

21 września 2013 r. – Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pierwsza konferencja naukowa zorganizowana samodzielnie przez Stowarzyszenie Fontes w trakcie Walnego Zebrania jego Członków. Celem konferencji było zaprezentowanie efektów badań prowadzonych przez członków Stowarzyszenia oraz referatów osób, które chciały podzielić się swoim dorobkiem badawczym i poglądami. Wszystkie wygłoszone referaty oraz sprawozdanie z konferencji zostały opublikowane w Przeglądzie Prawa Publicznego (Nr 7-8/2014). Opracowania wykorzystywały interdyscyplinarne podejście propagowane przez Stowarzyszenie.