O Stowarzyszeniu

O_Fontes

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa jest zrzeszeniem ludzi świata nauki i praktyki stosowania prawa, którzy stawiają sobie za cel poszerzenie tradycyjnego podejścia do badań nad prawem o nowe elementy, umożliwiające empiryczne poznanie przyczyn tworzenia norm prawnych (materialnych źródeł prawa) oraz społeczno – gospodarczych skutków ich funkcjonowania.

W naszym gronie znajdują się prawnicy, ekonomiści, psychologowie, jak również przedstawiciele innych dziedzin nauk społecznych. Prowadzimy badania interdyscyplinarne w sensie właściwym, posługujemy się wspólną, unikalną metodyką badań, w której rezultat zależy od ścisłej współpracy pomiędzy osobami reprezentującymi różne specjalności naukowe i zawodowe, zależy od stworzenia wspólnego wnioskowania, opartego na wspólnej płaszczyźnie intelektualnej. Analizujemy powiązania pomiędzy normami prawa i pozostałymi regułami, normami i instytucjami należącymi do współczesnego porządku społeczno – gospodarczego naszego kraju.

Badania Stowarzyszenia prowadzą do uporządkowania i modernizacji wiedzy na temat celów działania człowieka – jako istoty społecznej i sposobów realizacji tych celów za pomocą instytucji prawnych i norm pozaprawnych, w szczególności na temat przesłanek i sposobów wywierania presji na przebieg postępowania legislacyjnego przez osoby indywidualne i grupy interesu. Innymi słowy, poznajemy reguły i normy ładu aksjonormatywnego w całej złożoności zjawiska, nie tylko od strony elementów sformalizowanych (norm prawnych), ale i niesformalizowanych (reguł, norm i instytucji nieformalnych).

Znany polski humanista Kazimierz Dąbrowski w książce „Trud istnienia” rozpoczyna swoje rozważania dotyczące właściwości umysłu człowieka oraz wielopłaszczyznowości i wszechstronności wiedzy, w ten oto sposób: „W wielu naukach empirycznych o wyodrębnionym zakresie i określonych metodach badawczych spotykamy swa odrębne typy postaw uczonych. Jedni dążąc do głębszego rozumienia zasadniczych problemów nauki – szukają rozwiązań zarówno w wąskim zakresie danej dyscypliny, jak i poza nim; drudzy – aby zachować niezależność swoich metod, aby się ››nie rozpraszać‹‹ – nie wychodzą poza zakres swej specjalności.” Stanowczo hołdujemy pierwszej z opisanych postaw, wychodząc poza zakres jednej specjalności. Rzeczywistość, w której powstają normy ładu społeczno – gospodarczego, jest bowiem niejednorodna i wieloaspektowa, dlatego staramy się myśleć holistycznie.

Chcemy zadawać pytania, na które najczęściej nie ma łatwej odpowiedzi, jednak decydujemy się podjąć trud związany z łamaniem stereotypów i docieraniem do istoty procesu tworzenia prawa, dostrzegamy bowiem lukę w istniejącym paradygmacie naukowym, która znacząco osłabia potencjał nauk społecznych.

Jeśli mają Państwo ochotę wyruszyć z Nami w podróż do źródeł prawa, zapraszamy serdecznie do naszego grona! Będzie to z pewnością podróż ciekawa i pouczająca, dostarczającą wielkiej satysfakcji intelektualnej!

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  >>