Partnerzy

Wśród partnerów Stowarzyszenia znajdują się głównie niepubliczne uczelnie zajmujące czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół w zakresie nauk prawnych, wydawnictwa specjalizujące się w publikacjach z różnych dziedzin prawa, forum stworzone przez ekspertów nauk ekonomicznych o podobnych z Fontes założeniach oraz celach oraz stowarzyszenie, którego celem działalności jest zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich.

 

Współpraca pomiędzy Forum Myśli Instytucjonalnej a Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes ma charakter stricte naukowy. Tym co łączy obie instytucje jest osiągnięcie podobnego celu, polegającego na stworzeniu platformy wymiany intelektualnej w uzupełniających się wzajemnie dziedzinach – w przypadku Stowarzyszenia Fontes ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych, w przypadku Forum Myśli Instytucjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych. Obie instytucje promują również własne perspektywy badawcze oraz popularyzują dorobek naukowy krajowych i zagranicznych badaczy, w tym swoich członków.

 

Współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w Kielcach a Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes polega na zarządzaniu prawami autorskimi członków Stowarzyszenia oraz prac, które zostały opublikowane pod patronatem Stowarzyszenia. Zgodnie bowiem z uchwalonym statutem, celem Stowarzyszenia jest w szczególności zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich w zakresie reprodukcji, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, zwielokrotniania i rozpowszechniania, a także działania na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz zabezpieczenia i ochrony majątkowych interesów twórców dzieł naukowych i technicznych. Stowarzyszenie Kopipol jest również współorganizatorem konkursu Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania a także jednym z fundatorów nagród dla uczestników.

 

Współpraca pomiędzy Uczelnią Łazarskiego z siedzibą w Warszawie a Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes ma charakter naukowy. Uczelnia kształci prawników, ekonomistów, finansistów, biznesmenów, pracowników administracji oraz polityków i dyplomatów. Przy uczelni prężnie działa Studencka Poradnia Prawna. Uczelnia jest współorganizatorem konkursu Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania a także jednym z jego podmiotów dofinansowujących.

 

Współpraca pomiędzy Wydawnictwem Difin a Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes polega na publikacji prac, które powstały pod patronatem Stowarzyszenia. Wydawnictwo Difin istnieje na polskim rynku od 1991 roku. Specjalizuje się w publikacjach z zakresu zarządzania, rachunkowości, ekonomii, prawa. Jest również wydawcą m. in. podręczników akademickich. Atutem Wydawnictwa jest pewna, rzetelna informacja poparta doświadczeniem autorów, znawców tematu, profesjonalistów z czołowych polskich uczelni i praktyków z renomowanych firm polskich i zagranicznych.

 

Współpraca pomiędzy Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska a Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes polega na publikacji artykułów i prac, które powstały pod patronatem Stowarzyszenia. Wolters Kluwer Polska wydaje publikacje obejmujące wszystkie dziedziny prawa i zagadnienia biznesowe, które ukazują się w tradycyjnej formie – kodeksy, komentarze, poradniki, aktualizowane zbiory praw, monografie, orzecznictwo, czasopisma fachowe, jak również produkty w formie elektronicznej. Wśród nich są: System Informacji Prawnej LEX, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Vademecum Głównego Księgowego, Serwis HR, Analityk Finansowy. Wydawnictwo Wolters Kluwer jest również współorganizatorem konkursu Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania a także jednym z jego podmiotów dofinansowujących.

 


Współpraca pomiędzy Akademią Humanitas z siedzibą w Sosnowcu a Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes ma charakter naukowy i dydaktyczny. Akademia Humanitas jest współorganizatorem konkursu Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania a także jednym z jego podmiotów dofinansowujących. Ponadto podejmuje szereg inicjatyw związanych z dziedziną prawa. W roku 2020 r. ogłosiła i przeprowadziła pierwszą edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. Konkurs ten to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Stowarzyszenie zobowiązuje się do przyjmowania studentów Uczelni na bezpłatne praktyki i staże. Uczelnia umożliwia publikacje osobom wskazanym przez Stowarzyszenie w publikatorach, których jest wydawcą. Stowarzyszenie może brać udział w przeglądaniu i aktualizowaniu efektów kształcenia, planów i programów kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Strony mogą także wspólnie organizować konkursy dla młodych naukowców i studentów.

 

Współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie a Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes ma charakter naukowy i dydaktyczny. Stowarzyszenie zobowiązuje się do przyjmowania studentów Uczelni na bezpłatne praktyki oraz staże. Stowarzyszenie może brać udział w przeglądaniu i aktualizowaniu efektów kształcenia, planów i programów kierunków prowadzonych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uczelni. Strony mogą także wspólnie organizować konkursy dla młodych naukowców i studentów. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest współorganizatorem konkursu Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania a także jednym z jego podmiotów dofinansowujących.