RADY NADZORCZE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Koordynator Projektu – prof. dr hab. Andrzej Szplit

Cel Projektu – określenie efektywności rozwiązań stosowanych w zakresie nadzoru właścicielskiego nad menedżerami spółek prawa handlowego. Przedmiotem ustaleń badawczych były m.in. następujące kwestie:

  • iluzoryczność oddzielania kategorii władzy od reguł gospodarowania;
  • relacje władzy w przedsiębiorstwie do innych kategorii: 1. władza a wpływ (statyczna władza i dynamiczny wpływ, posiadanie władzy a powstrzymywanie się od wpływu), 2. władza a charyzma (wpływ bez władzy), 3. władza a przewaga (władza jako zakres przewagi w relacjach wzajemnych), 4. władza a opór (władza jako zdolność do przełamywania oporu), 5. rodzaje oporu w przedsiębiorstwie (formalny/nieformalny, zogniskowany/rozproszony), itd.;
  • rozproszenie i kumulacja uprawnień właścicielskich a konsekwencje dla nadzorowania działań menedżerów;
  • rola akcjonariuszy korporacyjnych (w tym wielkich przedsiębiorstw finansowych);
  • nadzór większościowy i nadzór mniejszościowy;
  • nadzór jako odbicie układu interesów (konstelacji interesów);
  • problem rozstrzygania kolizji interesów między największymi właścicielami/udziałowcami i in.

Główne specjalności uczestników Projektu – zarządzanie, prawo administracyjne, prawo handlowe, teoria prawa.

Efekt Projektu – monografia naukowa:

Andrzej Szplit (red.) „Rady nadzorcze. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2016, ss. 397

Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się organizacją i zarządzaniem, pracujących w jednostkach kolegialnych, a także dla studentów kierunków zarządzania, prawa, ekonomii, finansów i rachunkowości oraz kierunków menedżerskich, zgłębiających wiedzę o funkcjonowaniu nadzoru i kontroli w spółkach i spółdzielniach.

Zagadnienia wynikające z relacji rada nadzorcza a kierownictwo i pracownicy w dużej części sprowadzają się do kwestii podejmowania decyzji, co jest niełatwym zadaniem wymagającym nie tylko uzdolnień i umiejętności, ale również określonej wiedzy. To od skutecznej pracy rad nadzorczych zależy zarówno wynik finansowy firmy, jak i pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywności pracowników. Tocząca się dyskusja na temat nadzoru i kontroli w spółkach zaowocowała w ostatnich latach wieloma oryginalnymi rozwiązaniami.

Kontynuację tych rozważań znajdziemy w prezentowanej książce. Oprócz przedstawienia tradycyjnie podejmowanych problemów, takich jak podstawowe pojęcia i rozróżnienia odnoszące się do problematyki form własności czy organizacji jako czynnika doskonalenia zarządzania firmą, autorzy zwracają w niej uwagę na społeczno-gospodarcze determinanty schematu działania obejmującego tworzenie rad nadzorczych oraz zbiór zasad funkcjonowania rady nadzorczej. Wspomnieć należy o nowym wymiarze kontroli społecznej spółki, który powstał głównie za sprawą kodeksu dobrych praktyk.

następny >>

<< poprzedni