REFUNDACJA LEKÓW W POLSCE

Koordynator Projektu – dr Hubert Kaczmarczyk

Projekt na kanwie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 ze zm.).

Cel Projektu – ustalenie źródeł społecznych i gospodarczych prawnie sformalizowanego schematu działania dotyczącego ustalania:

  • kryteriów tworzenia poziomów odpłatności i grup limitowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych;
  • zasad i trybu oraz kryteriów ustalania urzędowych cen zbytu na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, a także wysokości urzędowych marż hurtowych i urzędowych marż detalicznych;
  • zasad ustalania cen leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych oraz zasad finansowania ze środków publicznych wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom na zlecenie osoby uprawnionej.

Główne specjalności uczestników Projektu – ekonomia sektora publicznego, prawo publiczne, filozofia i etyka, polityka zdrowotna.

Efekt Projektu – monografia naukowa:

Hubert Kaczmarczyk (red.) „Refundacja leków w Polsce. Wykładnia przepisów i efekty ich zastosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2015, ss. 240.

Autorzy szczegółowo omawiają system refundacji leków. Dokonują pogłębionej analizy procedury objęcia leku refundacją. Omawiają czynniki kształtujące odpłatność i ceny leków. Szczegółowo przedstawiają zasady ich sprzedaży w systemie otwartym (aptecznym) i zamkniętym (szpitalnym). W książce poruszono też problematykę związaną z reklamą leków i odpowiedzialnością lekarzy i farmaceutów za właściwe stosowanie ustawy.

Książka zainteresuje wszystkie osoby, których codzienna praktyka zawodowa wymaga od nich prawidłowego stosowania przepisów o refundacji leków.

następny >>

<< poprzedni