SANKCJE I GRATYFIKACJE W PRAWIE

Koordynatorzy Projektu – dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ,
prof. dr hab. Jerzy Paśnik

Cel Projektu – przełamanie wielopokoleniowego postrzegania prawa jako systemu norm, które upowszechniane i chronione są wyłącznie za pomocą kar za ich nieprzestrzeganie.

Zamierzano zweryfikować ten pogląd i wykazać, iż prawo jest systemem świadomie i celowo utrwalanym nie tylko za pomocą kar, ale i nagród za przestrzeganie jego reguł. Wnioski te zamierzano wyprowadzić w oparciu o szczegółowe badania obowiązującego w Polsce stanu prawnego.

Przedmiotem prac badawczych były wszystkie wiodące obszary norm prawnych (prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne, karne, finansowe/podatkowe, prawo pracy, itd.).

Ocenę wpływu rozwiązań prawnych na proces decyzyjny człowieka  przeprowadzono w oparciu o dorobek nauk społecznych.

Główne specjalności uczestników Projektu – teoria i filozofia prawa, socjologia prawa, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo finansowe, prawo karne, prawo pracy, prawo międzynarodowe, zarządzanie.

Efekt Projektu – cykl monotematycznych artykułów naukowych, opublikowany w nr 1/2017 miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego”, na który złożyły się następujące opracowania:

 • dr Anna Kociołek-Pęksa, dr Władysław Pęksa „Sankcja prawna a norma prawna”
 • mgr Katarzyna Grotkowska, dr Jarosław Niesiołowski „Sankcje prawne jako źródło bodźców oddziałujących na proces decyzyjny człowieka”
 • prof. dr hab. Jerzy Menkes, dr Marcin Menkes „Sankcje w prawie międzynarodowym – wybrane zagadnienia prawa i doktryny”
 • dr hab. Wojciech Dadak, prof. UJ „Sankcje pozytywne w prawie karnym. Rzeczywistość czy wyobrażenie”
 • dr Ewelina Żelasko-Makowska „Sankcje administracyjne”
 • dr Robert Frey „Sankcje w prawie pracy”
 • mgr Joanna Niedojadło „Pojęcie ulgi podatkowej jako sankcji pozytywnej”
 • dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. UMCS  „Sankcje pozytywne jako motywy postępowania zgodnego z prawem na przykładzie rozwiązań ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”
 •  dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH, dr Przemysław Banasik „Sankcje w prawie gospodarczym na przykładzie negatywnych i pozytywnych sankcji w prawie upadłościowym”
 • prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik „O celowości nowego spojrzenia na istotę sankcji”
 • dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ „Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji”

następny >>