Statut Stowarzyszenia

Celami działalności Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.), w szczególności poprzez:

  • prowadzenie badań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i jego funkcjami,
  • egzegezę formalnych i nieformalnych reguł ładu aksjonormatywnego,
  • poznanie przyczyn wprowadzania do obiegu społecznego poszczególnych norm prawnych oraz ich następstw społecznych i gospodarczych,
  • ustalenie treści reguł działania, jakimi posługuje się człowiek we wszystkich aspektach swojej egzystencji i wzajemnych powiązań pomiędzy regułami o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji,
  • uporządkowanie i modernizację wiedzy na temat celów działania człowieka -istoty społecznej i sposobów realizacji tych celów, w szczególności na temat przesłanek i sposobów wywierania presji na proces tworzenia aktów prawnych przez osoby indywidualne i podmioty zbiorowe,
  • ustalenie zależności między instytucjami lub regułami formalnymi i nieformalnymi, o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji, w tym poprzez rozpoznanie podstawowych kategorii reguł, celów działania, korzyści, obciążeń i podmiotów mających wpływ na wprowadzanie do systemu społeczno-gospodarczego nowych norm prawnych,
  • upowszechnianie lub wspieranie działalności w zakresie upowszechniania, wyników badań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i jego funkcjami,w różnych formach, w tym również w formie finansowej.

Treść Statutu w całości >>