Program X Zjazdu Członków Stowarzyszenia Fontes 11-12 września 2021

Dzień I Zjazdu – 11 września 2021 r.

10.00
Inauguracja konferencji naukowej pt. Prawo jako narzędzie opresji
Wystąpienia przedstawicieli
– Władz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes
– Władz Wyższej Szkoły Humanitas

10.30 – 12.00
Panel główny pt. Kryzys liberalnego paradygmatu prawoznawstwa a populistyczny agonizm

Moderator: dr hab. Maciej Borski, prof. WSH

10.30 – 12.10
Wystąpienia prelegentów (po ok. 20 minut każde)

1) prof. dr hab. Paweł Chmielnicki (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Kryzys idei trójpodziału władzy jako źródło powstawania państw opresyjnych

2) prof. dr hab. Adam Sulikowski (Uniwersytet Wrocławski), Hegemonia demoliberalna a opresyjność prawa

3) dr hab. Jerzy Paśnik, prof. WSFiB Vistula (Wyższa Szkoła Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie), Ustawodawstwo epidemiczne jako pretekst do zaostrzenia opresyjności prawa

4) dr hab. Marek Mączyński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Współczesna deliberacja – narzędzie angażowania obywateli w proces decyzyjny, informowania czy sterowania społeczeństwem

5) prof. dr hab. Tadeusz Biernat (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Model edukacji prawniczej w warunkach delegitymizacji procesu legislacji i tworzonego prawa

12.10 – 12.30
Dyskusja

12.30 – 13.00
Przerwa kawowa

13.00 – 14.15
I Sesja plenarna pt. Sub colore Iuris – woluntaryzm procesów legislacyjnych w okresie pandemii
Moderator: prof. dr hab. Adam Sulikowski

13.00 – 14.00
Wystąpienia prelegentów (po ok. 20 minut każde)

1) dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Ograniczenia praw pracowniczych w związku ze stanem epidemii COVID-19 w Polsce – wybrane zagadnienia

2) dr Olgierd Kucharski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Praca zdalna w trakcie pandemii

3) dr Dobrochna Minich (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Populizm jako źródło kryzysu konstytucyjnego. Wzrost tendencji autorytarnych w Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wykorzystanie sytuacji pandemicznej

14.00 – 14.15
Dyskusja

14.15 – 15.15
Przerwa obiadowa

15.15 – 16.45
II Sesja plenarna pt: Działalność sądów w państwie quasi – stanu nadzwyczajnego
Moderator: dr hab. Marek Mączyński, prof. UJ

15.15 – 16.30
Wystąpienia prelegentów (po ok. 20 minut każde)

1) dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu), Sądy a ograniczanie wolności religii w warunkach pandemii

2) mgr Damian Brodacki (Ministerstwo Zdrowia), Tryb odrębny postępowania z projektem dokumentu rządowego a jakość legislacji. Konieczne dookreślenie zasad stosowania?

3) dr Jakub Rzymowski (Uniwersytet Łódzki), Badanie zjawisk państwa opresyjnego metodami teoretyczno-prawnymi

4) mgr Aleksander Kwaśniak (Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą Sosnowcu), Sądownictwo administracyjne jako użytkownik w schemacie działania na przykładzie orzeczeń dotyczących obostrzeń wynikających ze stanu epidemii

16.30 – 16.45
Dyskusja

17.00 – 18.30
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

 1. Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia
 2. Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu na następny okres
 3. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu
 4. Uchwalenie budżetu
 5. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia
 6. Zmiany w statucie Stowarzyszenia
 7. Ustalenie terminu i miejsca XI Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa
 8. Sprawy bieżące

18.30
Czas wspomnień

DZIEŃ II Zjazdu – 12 września 2021 r.

10.00 – 11.45
III Sesja plenarna pt. Modele edukacji prawniczej w państwie quasi –
stanu nadzwyczajnego
Moderator: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

10.00 – 11.30
Wystąpienia prelegentów (po ok. 20 minut każde)

1) dr hab. Grzegorz Maroń (Uniwersytet Rzeszowski), Wolność słowa w czasach pandemii COVID-19

2) mgr Katarzyna Grotkowska (Uniwersytet Wrocławski), Moralne = legalne, niemoralne = nielegalne. Moralność narzucona prawem a paternalizm

3) dr Anna Wójtowicz-Dawid (Uniwersytet Rzeszowski), Zmiany w zakresie odpowiedzialności zamawiającego związanego z pandemią COVID-19 jako przejaw upolitycznienia prawa

4) dr Katarzyna Płonka-Bielenin (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Działalność organów administracji publicznej w systemie pomocy społecznej w czasie pandemii – wybrane zagadnienia

11.30 – 11.45
Dyskusja

11.45 – 12.15
Przerwa kawowa

12.15 – 13.45
IV Sesja plenarna pt. Prawo a „negatywne” kształtowanie ładu aksjonormatywnego – cz. 1
Moderator: dr hab. Jerzy Paśnik, prof. WSFiB Vistula

12.15 – 13.30
Wystąpienia prelegentów (po ok. 20 minut każde)

1) dr hab. Maciej Borski, prof. WSH (Wyższa Szkoła Humanitas), Konsultacje
publiczne jako niezbędny środek budowania systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami

2) dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Nadmierna ochrona dłużnika i (?) wzrost ryzyka przedsiębiorcy – analiza problemu z perspektywy wybranych instytucji rynku finansowego

3) dr Marek Woch (Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców), Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej wydawane na podstawie Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Studium przypadków przedsiębiorców w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

4) mgr Rafał Chybiński (Uniwersytet Wrocławski), Ideologiczne i prawne uwarunkowania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji banku

13.30 – 13.45
Dyskusja

13.45 – 14.45
Przerwa obiadowa

14.45 – 16.00
IV Sesja plenarna pt. Prawo a „negatywne” kształtowanie ładu aksjonormatywnego – cz. 2
Moderator: dr hab. Bolesław Ćwiertniak, prof. WSH

14.45 – 15.45
Wystąpienia prelegentów (po ok. 20 minut każde)

5) dr hab. Marian Liwo, prof. WSH (Wyższa Szkoła Humanitas), Granice wpływu polityki na prawo a konsekwencje

6) dr Izabela Jankowska-Prochot (KGP w Warszawie, WSB w Warszawie), Wydłużenie okresów przedawnienia karalności przestępstw i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe

7) dr Paweł Falenta (Uniwersytet Wrocławski), Ograniczenie praw oskarżonego na tle nowego art. 266 par. 1a k.p.k.

15.45 – 16.00
Dyskusja

16.00 – 16.30
Podsumowanie i zamknięcie obrad

 1. Pożegnanie uczestników X Zjazdu i konferencji naukowej
 2. Wystąpienia moderatorów sesji plenarnych
 3. Wystąpienia przedstawicieli organizatorów:
  – Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes
  – Wyższej Szkoły Humanitas

Miejsce wydarzenia:
Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43, parter – aula nr 005

Program – wersja do pobrania >>