Utworzono Oddział Stowarzyszenia w Warszawie

Szanowni Państwo,

na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes, przeprowadzonego w dniu 17 grudnia 2021r., przegłosowano i zatwierdzono decyzję o utworzeniu oddziału Stowarzyszenia w Warszawie, z siedzibą w Uczelni Łazarskiego, zwanego dalej Oddziałem Stowarzyszenia w Warszawie.

Z kolei w dniu 12 stycznia 2022r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes, podczas którego m. in. został powołany skład organów wybieralnych Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie. Organami tymi są:

 • Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie
 • Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie

W skład Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie wchodzą:

 1. Prezes – prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
 2. Wiceprezes – mgr Adrianna Grzymska-Truksa
 3. Sekretarz – mgr Wiesława Kulig-Wyporska

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie wchodzą:

 1. Przewodniczący – dr hab. Jerzy Paśnik
 2. Zastępca Przewodniczącego – dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ
 3. Sekretarz – mgr Beata Tubek

Oddział Stowarzyszenia w Warszawie realizuje cele określone w Statucie Stowarzyszenia na terenie swojego działania. Celem działalności Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie jest organizowanie i prowadzenie badań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i jego funkcjami, w szczególności poprzez:

 • egzegezę formalnych i nieformalnych reguł ładu aksjonormatywnego,
 • poznanie przyczyn wprowadzania do obiegu społecznego poszczególnych norm prawnych oraz ich następstw społecznych i gospodarczych,
 • ustalenie treści reguł działania, jakimi posługuje się człowiek we wszystkich aspektach swojej egzystencji i wzajemnych powiązań pomiędzy regułami o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji,
 • uporządkowanie i modernizację wiedzy na temat celów działania człowieka – istoty społecznej i sposobów realizacji tych celów, w szczególności na temat przesłanek
  i sposobów wywierania presji na proces tworzenia aktów prawnych przez osoby indywidualne i podmioty zbiorowe,
 • ustalenie zależności między instytucjami lub regułami formalnymi i nieformalnymi, o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji, w tym poprzez rozpoznanie podstawowych kategorii reguł, celów działania, korzyści, obciążeń i podmiotów mających wpływ na wprowadzanie do systemu społeczno-gospodarczego nowych norm prawnych.

Powyższe założenia realizowane są w szczególności poprzez:

 1. interdyscyplinarne podejście do badań ładu aksjonormatywnego, w tym łączenie osiągnięć różnych dziedzin nauk społecznych, jak prawo, socjologia, ekonomia, psychologia, historia, politologia, antropologia,
 2. wypracowanie założeń teoretycznych i metod badawczych dotyczących systemu reguł działania obowiązujących we współczesnym społeczeństwie demokratycznym,
 3. przygotowanie i prowadzenie projektów badawczych,
 4. tworzenie warunków do naukowej wymiany intelektualnej, w tym poprzez organizowanie odczytów, seminariów i konferencji,
 5. szerokie rozpowszechnienie wyników badań, w tym poprzez publikacje naukowe i popularnonaukowe, wystąpienia w mediach, raporty z badań udostępniane organom państwowym i organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność związaną z tworzeniem norm prawnych,
 6. współpracę naukową z osobami fizycznymi i podmiotami zbiorowymi których przedmiot działalności dotyczy celów działalności Stowarzyszenia.