BIERNE PRAWO WYBORCZE

Koordynator Projektu –  dr hab. Marek Mączyński, prof. nadzw. UJ

Projekt na kanwie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.).

Cel Projektu – ustalenie źródeł wynikających z ww. ustawy, schematów działania dotyczących realizacji biernego prawa wyborczego.

Główne specjalności uczestników Projektu – politologia (systemy wyborcze), prawo konstytucyjne, teoria gier, ekonomia konstytucyjna (in. teoria wyboru publicznego), psychologia społeczna (psychologia władzy), socjologia polityki.

Efekt Projektu – monografia naukowa:

Marek Mączyński (red.) „Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy”, Wyd. Difin Warszawa 2015, ss. 329

Głównym celem opracowania jest ustalenie powodów, dla których ustawodawca w taki, a nie inny sposób zbudował instytucję prawną, dedykowaną wyłącznie do określenia relacji pomiędzy wybieranym a obywatelem, wybierającym i legitymizującym działania reprezentacji ukształtowanej w procesie wyborczym. A w szczególności wskazanie powodów, które przesądzają o tym, że istniejące dotychczas instytucje formalne, określające przebieg interakcji pomiędzy wybieranym a wybierającym, okazują się w świetle praktyki ich funkcjonowania nie w pełni satysfakcjonujące, zarówno dla obywateli, jak i w ujęciu systemowym.

Książka adresowana jest do osób, które chciałyby bliżej poznać swoje prawa wyborcze i mechanizmy je kształtujące z perspektywy nieograniczającej się jedynie do aktu głosowania.

następny >>

<< poprzedni